text=adstext=ads

[VB.Net] Pusher API Posted Nofitication On Web

[VB.Net] Pusher API Posted Nofitication On Web

Lấy theo ý tưởng của NamCoder về bài viết "Hướng dẫn Pusher - Viết ứng dụng thời gian thực" mình đã lên ý tưởng và phát triển nó ra thành Client sử dụng trên Windows , Nhìn vậy thôi chứ mình dùng hàm HTTP Request

Code VB.NET do mình viết

Dim postData As String = "http://domain.com/execute.php&message=" & TextBox1.Text & "&username=" & TextBox3.Text
      Dim tempCookies As New CookieContainer
      Dim encoding As New UTF8Encoding
      Dim byteData As Byte() = encoding.GetBytes(postData)

      Dim postReq As HttpWebRequest = DirectCast(WebRequest.Create("http://pusher.16mb.com/execute.php"), HttpWebRequest)
      postReq.Method = "POST"
      postReq.KeepAlive = True
      postReq.CookieContainer = tempCookies
      postReq.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"
      postReq.Referer = "http://pusher.16mb.com/user.html"
      postReq.UserAgent = "Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/4.0 (.NET CLR 3.5.30729)"
      postReq.ContentLength = byteData.Length

      Dim postreqstream As Stream = postReq.GetRequestStream()
      postreqstream.Write(byteData, 0, byteData.Length)
      postreqstream.Close()
      Dim postresponse As HttpWebResponse

      postresponse = DirectCast(postReq.GetResponse(), HttpWebResponse)
      tempCookies.Add(postresponse.Cookies)
      logincookie = tempCookies
      Dim postreqreader As New StreamReader(postresponse.GetResponseStream())
      Dim thepage As String = postreqreader.ReadToEnd
      TextBox3.Enabled = True

Nhìn vào code bên trên chắc các bạn biết thêm những gì rồi: 2 Textbox
Hoặc các bạn có thể Download Full Code ở bên dưới :)

Xem Clip để hiểu rỏ hơn:


Download Code VB.Net Download API Pusher
text=adstext=ads

loading...